Amangeldi Gönübek

Garaşsyzlyk ýyllary içinde halypa bagşy-sazandalarymyzyň ömri- döredijiligi giňden öwrenilýär. Olaryň sarpasy belent tutulýar. Halypalara bagyşlanylyp aýdym-sazly dabaralar yzygiderli geçirilýär. Şeýle halypalaryň biri hem, ussat sazanda Amangeldi Gö...

Doly okamak

Taryha baý Türkmen ülkesi

Тürkmen halkynyň taryhy yzlaryny açyp görkezýän gymmatlyklarymyzyň toplanan ýeri bolan muzeýlerimize uly üns berilýär, çünki halkyň medeni mirasyny ösdürmek, geljekde ýaşlarda oňa bolan söýgini döretmek, milli mirasymyzy gorap saklamak üçin muzeýleri...

Doly okamak