Hökümet maslahatynda türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi

Jemgyýet

20.03.2019. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda özara hyzmatdaşlyk boýunça täze teklipleri ara alyp maslahatlaşmak üçin, ýurdumyzyň Ýaponiýa gidýän wekiliýetiniň öňünde durýan wezipeler kesgitlenildi, şeýle hem döwletimiziň gündelik durmuşyna degişli möhüm meselelere garaldy we resminamalaryň birnäçesi kabul edildi.
Milli Liderimiz maslahaty açyp, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri, Türkmen-ýapon ykdysady komitetiniň başlygy R.Meredowy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz toplumyna gözegçilik edýän orunbasary M.Meredowy, şeýle hem döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy M.Arçaýewi göni aragatnaşyga çagyrdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu günki iş maslahatynyň esasy meselesiniň döwletimiziň Aziýa — Ýuwaş ummany sebitinde ykdysadyýetimiziň köp pudaklarynda ysnyşykly gatnaşyk saklaýan ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biri Ýaponiýa bilen gatnaşyklaryň mundan beýläk-de işjeňleşdirilmegine degişlidigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz bu ýurduň dürli edaralarynyň we kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen geçiriljek duşuşyklaryň dowamynda ara alnyp maslahatlaşyljak meseleleriň, orta atyljak özara bähbitli teklipleriň anyklaşdyrylmagynyň maksadalaýyk boljakdygyny belledi.
Ilki bilen, göni wideoaragatnaşyk boýunça döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy M.Arçaýewiň Ýaponiýa boljak gulluk iş saparyna görülýän taýýarlyk baradaky hasabatyny diňledi.
Habar berlişi ýaly, saparyň maksatnamasynda Ahal welaýatynda gurlan benzin öndürjek gazhimiýa toplumynyň goýberiş-sazlaýyş işleriniň barşyny, şol sanda bu kärhananyň açylyş dabarasyny geçirmek boýunça guramaçylyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmak göz öňünde tutulýar. «Türkmengaz» döwlet konserni bilen Ýaponiýanyň «Kawasaki Heavy Industries Co. Ltd» hem-de «Sojitz Corporation» kompaniýalar konsorsiumynyň arasyndaky Çarçuwaly Ylalaşygyň esasynda bu toplumyň ikinji zawodynyň taslamasyny düzmegiň we doly taýýar edip gurmagyň meselelerine garalar.
Mundan başga-da, gepleşikleriň gün tertibine Ýaponiýanyň «Sumitomo» kompaniýasynyň «Galkynyş» gaz käninde işlemek üçin turbalary we beýleki önümleri getirmek boýunça şertnamany maliýeleşdirilmegi, Ýaponiýanyň beýleki işewür toparlarynyň wekilleriniň Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň maýa goýum taslamalaryna gatnaşmagy baradaky meseleler giriziler.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, «Türkmengaz» döwlet konserniniň ýolbaşçysyna Ýaponiýanyň Ykdysadyýet, söwda we senagat ministrliginiň, «Kawasaki Heavy Industries Co. Ltd», «Mitsubishi Corporation», «Toyo Engineering Co. Ltd.», «Sojitz Corporation» kompaniýalarynyň, şeýle hem Eksporty we maýa goýumy ätiýaçlandyryş edarasynyň (NEXI), Halkara hyzmatdaşlyk bankynyň (JBIC) we Türkmen-ýapon ykdysady komitetiniň ýolbaşçylary bilen duşuşyklary geçirmek boýunça görkezmeleri berip, ýurdumyzyň nebiti gaýtadan işleýän senagatyny döwrebaplaşdyrmaga, gaznebithimiýa senagatynyň täze, ýokary tehnologiýaly desgalaryny gurmaga abraýly öňdebaryjy işewürler düzümleriniň işjeň gatnaşmagynyň möhüm orun eýeleýändigini belledi.
Şunuň bilen baglylykda, Tokioda ýapon hyzmatdaşlary bilen işewür gatnaşyklary giňeltmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak tabşyryldy. Tutuş sebitiň energetika howpsuzlygyny üpjün etmekde möhüm orun eýelemegine gönükdirilen Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynyň amala aşyrylmagy babatda Ýaponiýanyň maliýe düzümleri we kompaniýalary bilen gatnaşyk etmek geljegi uly ugur bolup görünýär.
Döwlet Baştutanymyz ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň esasy ugurlary barada aýdyp, söwda, maliýe we maýa goýum ulgamlaryny ileri tutulýan ugurlar hökmünde kesgitledi. Şol ulgamlar geçiriljek gepleşiklerde anyk ara alnyp maslahatlaşylmalydyr. Türkmenistan nebit hem-de gazhimiýa pudagynda täze taslamalaryň amala aşyrylmagyna ýapon korporasiýalarynyň tejribesini we tehnologiýalaryny çekmäge aýratyn gyzyklanma bildirýär diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy hem-de bu ugurdaky işleri işjeňleşdirmek boýunça tabşyryklary berdi.
Soňra hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredowyň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda şu ýylyň 21 — 22-nji maýynda geçirilmegi meýilleşdirilýän Türkmenistanyň X halkara Gaz kongresine taýýarlyk görlüşi baradaky hasabatyny diňledi. Şunuň bilen baglylykda, degişli ähli guramaçylyk meselelerini öz wagtynda çözmek boýunça görülýän çäreler barada habar berildi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, däbe öwrülen bu ýöriteleşdirilen forumyň ýangyç-energetika toplumynda gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ählisi bilen özara bähbitli gatnaşyklary has-da ösdürmäge gönükdirilendigini belledi. Bu ulgamda ýurdumyz pudaklaýyn düzümleri toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak, energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna diwersifikasiýa ýoly arkaly çykarmak, gaýtadan işleýän, şol sanda gazhimiýa senagatynyň kuwwatyny pugtalandyrmak, bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önümleriň öndürilişini artdyrmak boýunça strategiýany amala aşyrýar.