Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Hindistanyň Prezidenti Ram Nat Kowind Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde gepleşik geçirdiler.

Ykdysadyýet

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Hindistanyň Prezidenti Ram Nat Kowind Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde gepleşik geçirdiler.

Türkmenistanyň resmi habar beriş serişdeleriniň habaryna görä ýurt baştutanlary sebitleýin we global gün tertibindäki birnäçe möhüm meseleler boýunça pikir alyşdylar.

Gepleşikleriň dowamynda taraplar iki ýurduň arasynda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy, şeýle hem ikitaraplaýyn söwda gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň zerurdygyny bellediler.Dürli sebitleýin we halkara meseleler boýunça pikir alyşandan soň taraplar köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de güýçlendirmek üçin bilelikdäki tagallalar barada ylalaşdylar.

Ýurt baştutanlary Serdar Berdimuhamedow we Ram Nat Kowind, Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan (TAPI) gaz geçiriji taslamasynyň durmuşa geçirilmegine aýratyn üns berdiler. Taraplar, gatnaşyjylaryň hemmesine ykdysady mümkinçiliklerden başga-da, TAPI-iň gurluşygynyň geçiriljekdigini tassykladylar. sebitdäki durnuklylygy berkitmäge, gatnaşyjy ýurtlaryň arasynda özara düşünişmegi we ynamy berkitmäge we olaryň arasynda ykdysady we syýasy ýakynlygy ösdürmäge möhüm goşant goşýandygyny bellediler.

Prezident Ram Nat Kowind, şeýle hem, Hindistanyň Türkmenistan bilen sanlylaşdyrma pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardygyny mälim etdi we kosmos babatynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhümdigini aýtdy.

Gepleşiklerden soň ýurt baştutanlaryň gatnaşmagynda ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy geçirildi.

Türkmenler bilen Hindi resmileri, Türkmenistanyň hökümeti bilen Hindistan hökümetiniň arasynda adatdan daşary ýagdaýlary dolandyrmak boýunça hyzmatdaşlyk barada özara düşünişmek Memorandumyna gol çekdi, Türkmenistanyň Sport ministrligi we Youthaşlar syýasaty arasynda ýaşlar pudagyndaky hyzmatdaşlyk barada Bileleşik we Hindistanyň Yaşlar we Sport ministrligi, 2022-2025-nji ýyllar aralygynda Türkmenistan hökümeti bilen Hindistan hökümetiniň arasynda medeniýet we sungat pudagynda hyzmatdaşlygyň maksatnamasy.

Taraplar, şeýle hem, Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň garamagyndaky Maliýe Gözegçilik Gullugy bilen Hindistanyň Maliýe Gözleg Bölüminiň arasyndaky jenaýatçylykdan gelýän girdejileriň kanunlaşdyrylmagy we terrorçylygy maliýeleşdirmek bilen baglanyşykly maliýe maglumat alyş-çalşygy babatynda hyzmatdaşlyk barada Ylalaşyk alyşdylar.

Taraplar türkmen-hindi bilelikdäki beýannamasyny hem kabul etdiler.Agşam Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow hormatly myhmanyň hormatyna resmi nahar berdi, şol ýerde iki döwlet baştutany çykyş etdi. Gala dabarasyna türkmen sazandalarynyň we aýdymçylary gatnaşdy.