Türkmenistanda $35 milliardlyk desgalaryň gurluşygy alnyp barylýar

Ykdysadyýet

Türkmenistanda umumy şertnama bahasy 35 milliard amerikan dollaryna golaý bolan önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň 2 müňden gowragynyň gurluşygy alnyp barylýar.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň, şeýle hem Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda şu ýylyň iň soňky mejlisini geçirdi.

Mejlisde ykdysadyýetiň dürli ugurlary boýunça alnyp barlan işleriň jemini jemlän türkmen Lideri gurluşyk pudagyndaky ýagdaýa hem ünsi çekdi. Şonda 35 milliard amerikan dollaryna golaý dürli görnüşli desgalaryň gurluşygynyň alnyp barylýandygyny aýdan döwlet Baştutany, “Umumy bahasy 5 milliard amerikan dollaryndan hem köp bolan 66 sany iri desgany eýýäm işe girizdik” diýip belledi.

Şeýle hem mejlisiň dowamynda 31-nji dekabryndaky iş gününi 29-na geçirmek hakyndaky Karara, 2020-nji ýyly bolsa, “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” diýip atlandyrmak hakyndaky Karara gol çekdi.