Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň premýer-ministri Kişida Fumio bilen duşuşdy.

Ykdysadyýet

Türkmenleriň iki palataly mejlisiniň Halk Maslahaty palatasynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow, Ýaponiýa iş saparynyň çäginde çarşenbe güni ýurduň premýer-ministri Fumio Kişida bilen duşuşdy.Duşuşykda premýer-ministr Kişida öňki premýer-ministr Abe hatyrasyna Berdimuhamedowyň Türkmenistanda beren hatyrasy üçin minnetdarlyk bildirdi we merhum Şinzo Abe döwlet jynazasyna gatnaşandygy üçin minnetdarlygyny bildirdi.Gurbanguly Berdimuhamedow hem öz gezeginde öňki premýer-ministr Shinzo Abeniň ölüminiň Türkmenistan halky üçin uly betbagtçylykdygyny aýtdy we tüýs ýürekden gynanç bildirdi.Taraplar, şeýle hem, Ýapon kärhanalarynyň Türkmenistanda ösüş taslamalaryna mundan beýläk-de gatnaşmagy barada pikir alyşdylar.

Şeýle hem, iki ýurduň parlament dostluk toparynyň işini gutladylar we şu ýyl diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy mynasybetli ikitaraplaýyn gatnaşyklary has-da berkitmek barada ylalaşdylar.

Halk Maslakhatiniň başlygynyň Ýaponiýa eden iş sapary ýekşenbe güni başlandy.27-nji sentýabrda Ýaponiýanyň öňki premýer-ministri Şinzo Abe döwlet jynazasy geçirildi.