Bilim Ulgamynda Halkara Hyzmatdaşlyk: Däpler we Täzelikler

Ylym we Bilim

Türkmenistanda ähli ulgamlarda amala aşyrylýan özgertmeler ýokary bilim ulgamyny hem öz içine alýar. Hut şu ulgam ýurdumyzda ylmyň we tehnologiýalaryň ösmegi, innowasiýalaryň ilerledilmegi, sanly ykdysadyýetiň we bilimler jemgyýetiniň kemala gelmegi üçin esasy ugur bolmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtaýar.

Ýurdumyzyň bilim ulgamynyň täze nusgasynyň kemala gelmegi baý milli tejribä, mugallymçylyk däplerine hem-de umumydünýä ýörelgelerine esaslanýar. Şu maksatlar bilen, Türkmenistan ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamak ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürýär, dünýäniň bilim giňişligine işjeň goşulyşyp, köp ýurtlar, şol sanda Ýewropa döwletleri bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär.

Hormatly Prezidentimiziň Buýruklaryna laýyklykda, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty bilen Buharestiň raýat gurluşygy tehniki uniwersitetiniň arasynda hem-de Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty bilen Buharestiň ykdysady bilimler uniwersitetiniň arasynda Özara düşünişmek hakynda ähtnamalary ýerine ýetirmek boýunça 2019 — 2023-nji ýyllar üçin çäreleriň meýilnamalaryna gol çekilmegi bu ugurda nobatdaky ädim bolar.

Bu ähtnamalara 2018-nji ýylyň oktýabrynda türkmen wekiliýetiniň Rumyniýa iş saparynyň barşynda gol çekilendigini ýatlatmalydyrys. Şol wekiliýetiň düzüminde Bilim ministrliginiň wekilleri hem-de ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary boldular.

Indi bolsa bu resminamalar iş ýüzünde durmuşa geçirilip, milli Liderimiziň Türkmenistanyň ykdysady toplumynyň we şähergurluşyk ulgamynyň öňünde goýan esasy wezipelerini çözmäge kuwwatly itergi berilýär. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan işgärleri taýýarlamak meseleleri boýunça anyk garaýyşlar kesgitlenildi: ýurdumyza täzeçe, döredijilikli pikirlenýän, döwrebap tehnologiýalaryndan baş çykarýan, hünär maglumatlaryndan netijeli peýdalanmagy başarýan, dünýä derejesinde bäsdeşlige ukyply hünärmenler zerurdyr.

Ykdysady ugurly hünärmenler barada aýdylanda bolsa ýurdumyzda senagatyň ösüşinde, önümçiligiň möçberini hem-de eksport kuwwatyny artdyrmakda giň möçberli taslamalary nazara almak bilen, hojalyk we maliýe, maýa goýum amallaryny guramagy, ýurdumyzyň daşary söwda gatnaşyklarynyň ösýändigi nukdaýnazaryndan dünýä bazarlaryndaky ýagdaýa baha bermegi başarýan ýokary hünärli hünärmenler zerurdyr.