Türkmenistan Bilim we Saglygy Goraýyş Ulgamlaryny Maliýeleşdirmegi Artdyrýar

Ylym we Bilim

Ministrler Kabinetiniň 10-njy maýda geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde hormatly Prezidentimiz «Türkmenistanyň 2020-nji ýyl üçin Döwlet býujetini düzmek hakynda» Karara gol çekip, hökümet agzalaryna Döwlet býujetiniň maddalarynyň üstünde dykgatly işläp, ýaşaýyş-durmuş ugruna, zähmet haklarynyň möçberini köpeltmäge hem-de bilim we saglygy goraýyş ulgamlaryny maliýeleşdirmek üçin çykdajylary artdyrmaga aýratyn üns bermegiň zerurdygyny tabşyrdy.

Ýakynda, 27-nji maýda döwlet Baştutanymyz Karara gol çekip, birnäçe pudagara toparlaryň düzümini tassyklady. Olaryň işi ilatyň saglygy bilen baglydyr. Şeýlelikde, ýurdumyzda keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak, raýatlaryň saglygyny gorap saklamak, şeýle hem bu ugurda alnyp barylýan işleri has-da kämilleşdirmek maksady bilen, milli Liderimiz Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň düzümini tassyklady.

Şeýlelikde, “Saglyk” Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek, saglygy goraýyş ulgamyny halkara kadalara laýyklykda has-da ösdürmek, bitewi öňüni alyş ulgamyny döretmek, saglygy goraýşy dolandyrmagy kämilleşdirmek, raýatlaryň saglygyny goramak boýunça alnyp barylýan işleri utgaşdyrmak, olaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek, sagdyn durmuş kadalaryny ornaşdyrmak, keselleriň öňüni almak boýunça zerur çäreleri üstünlikli durmuşa geçirmek hem-de saglygy goraýyş babatda köpulgamlaýyn pudagara hyzmatdaşlygyny ösdürmek maksady bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan saglygy goraýyş boýunça köpulgamlaýyn pudagara toparynyň düzümi tassyklanyldy.

Ýurdumyzda ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olara garşy göreşmek, adamlaryň ömrüniň dowamlylygyny uzaltmak, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz-nesihat etmek, şeýle hem Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň «Saglyk—2020» syýasatynyň çäklerinde ýurdumyzda ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek boýunça Aşgabat Jarnamasynda bellenen çärelerden we tekliplerden ugur alyp, milli we umumadamzat gymmatlyklary esasynda raýatlarymyzyň sagdynlygyny gazanmak maksady bilen, milli Liderimiz tarapyndan ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek boýunça Aşgabat Jarnamasynda bellenen wezipeleri 2014 — 2020-nji ýyllarda amala aşyrmagyň Milli strategiýasyny durmuşa geçirmek boýunça Milli utgaşdyryjy geňeşiň düzümi tassyklanyldy.

Ilatymyzyň arasynda sagdyn durmuş kadalaryny wagyz-nesihat etmek we giňden ornaşdyrmak, temmäkä garşy göreşmek, raýatlarymyzyň saglyk ýagdaýyny has-da gowulandyrmak we abadançylygyny ýokarlandyrmak, adam ömrüniň dowamlylygyny artdyrmak, Türkmenistany 2025-nji ýyla çenli temmäkiden azat ýurda öwürmek üçin netijeli çäreleri durmuşa geçirmek maksady bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň temmäkä garşy göreşmek boýunça Çarçuwaly Konwensiýasyny Türkmenistanda durmuşa geçirmegiň 2017 — 2021-nji ýyllar üçin Milli maksatnamasyny amala aşyrmak baradaky Pudagara utgaşdyryjy toparyň düzümi tassyklanyldy.

Bu maglumatlar ýurdumyzda amala aşyrylýan syýasy ugruň yzygiderliligine şaýatlyk edýär, adam maýasyny gorap saklamak we ösdürmek onuň baş maksadydyr. Milli Liderimiziň saglygy goraýyş we bilim ulgamlaryna gönükdirilýän çykdajylary artdyrmak baradaky tabşyrygy hem hut şol strategik wezipäniň çözülmegini ugur edinýär.

Bu möhüm ulgamlara maýalaryň goýulmagy döwletiň durmuş-demografiýa we ykdysady howpsuzlygyny ýokarlandyrmaga, zähmet kuwwatyny artdyrmaga ýardam edýär. Ömrüň ortaça dowamlylygynyň artmagy, zähmete ukyply ilatyň zähmet öndürijiliginiň we iş netijeliliginiň ýokarlanmagyna täsirini ýetirýär.

Adam maýasynyň esasy hökmünde saglygy goramak ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň baş maksady bolup durýar. Bu babatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň işläp taýýarlan toplumlaýyn we uzak möhletleýin “Saglyk” Döwlet maksatnamasy keselleriň öňüni almakdan hem-de jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgesiniň gymmatlyklaryny ilerletmekden başlap, bu ulgama innowasion tehnologiýalaryň çekilmegine hem-de giň halkara hyzmatdaşlygyna çenli ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň nusgasyny kämilleşdirmäge täze çemeleşmäni alamatlandyrdy.

Bu maksatnamany hem-de beýleki giň gerimli özgertmeleri amala aşyrmagyň çäklerinde, ýurdumyzyň ähli sebitlerinde soňky ýyllarda döwrebap hassahanalar hem-de ylmy-kliniki merkezler guruldy we gurulmagy dowam edýär, üpjünçiligi hem-de hödürleýän hyzmatlary boýunça dünýä ölçeglerinden pes bolmadyk lukmançylyk we sanatoriýa-şypahana ugurly dürli edaralaryň durky täzelenilýär.Derman senagaty pudagynyň işi hem kämilleşdirilýär. Ýerli çig maldan ýokary hilli dermanlyk serişdeleri we lukmançylyk maksatly beýleki önümler öndürilýär. Ýurdumyzda eneligi we çagalygy goramagyň netijeli ulgamy döredildi, ýokary tehnologiýaly lukmançylyk giň möçbere eýe boldy, dünýäniň öňdebaryjy lukmançylyk hem-de ylmy-barlag edaralary bilen işjeň gatnaşyklar ýola goýuldy.