Türkmenleriň prezidenti täze aýna önümçilik ussahanasyny gurmak barada karara gol çekdi

Ykdysadyýet

Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow anna güni geçirilen onlaýn kabinet mejlisinde Ahal welaýatynyň Gokdepe etrabynda günde 100 tonna aýna önüm öndürýän zawod gurmak baradaky şertnamanyň baglaşylmagyna rugsat berýän karara gol çekdi.

Şertnama Senagat we Gurluşyk ministrligi bilen Türkmen kompaniýasy Rysgally tutyň arasynda gol çekiler. Şertnama laýyklykda kompaniýa goňşy territoriýany abadanlaşdyryp, daşarky aragatnaşyk, elektrik, gaz, suw we lagym ulgamlaryny gurar.

Resminamada 2022-nji ýylyň iýul aýynda gurluşyk işleriniň başlanmagy we 2025-nji ýylyň iýul aýynda işe doly taýýarlyk bilen seminaryň işe girizilmegi beýan edilýär.

Täze zawod, Türkmenistanda aýna önümleriniň döwlet öndürijisi bolan Türkmen Aýna Ömenleri kärhanasynyň bir bölegi bolar.

2018-nji ýylyň fewral aýynda ulanylmaga berlen Türkmen Aýna Ömenleri gurluşyk maksatly aýna we azyk we lukmançylyk pudaklary üçin dürli görnüşli aýna gaplary öndürýär.