Stambul şäherinde bütindünýä welosiped güni mynasybetli halkara welosipedli ýörüş

Sport

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe, Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygyndaş Garaşsyz, Baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde türkmen halkynyň bol-elin we sagdyn durmuşda ýaşamagy üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Gahryman Arkadagymyzyň hut özüniň görelde bolmagy bilen, türkmen halkynyň, aýratyn-da ýaş neslimiziň sporta bolan höwesi barha ýokarlanýar. Türkmen ýaşlarynyň beden we ruh taýdan sagdyn nesiller bolup ýetişmekleri üçin, ýurdumyzyň dürli ýerlerinde sport desgalary gurlup ulanmaga berilýär.

Hormatly Prezidentimiziň Liderliginde Döwletimiziñ başlangyjy bilen 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan 3-nji iýuny Bütindünýä welosiped güni diýip yglan etmek barada Rezolýusiýanyñ kabul edilmegi mynasybetli Baş konsullygymyz tarapyndan Stambul şäherinde ýerleşen ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen talyp ýaşlaryň gatnaşmaklarynda köpçülikleýin welosipedli ýörüş guraldy. Çäräniň başlanmagynyň öňüsyrasynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini we sportuň ýokary gazananlaryny ösdürmek, halkyň saglygynyň berkidilmegini üpjün edýän ähli zerur şertleri döretmek, beden taýdan sagdyn we ruhybelent ýaş nesilleri kemala getirmek bilen baglanyşykly meselelere döwlet syýasatynda uly üns berilýändigi barada gatnaşyjylara gürrüň berildi.