Türkmenistanyň we Özbegistanyň döwlet baştutanlary strategiki hyzmatdaşlygy güýçlendirmek barada bilelikdäki beýannama gol çekdiler

Ykdysadyýet

Penşenbe güni Taşkentde geçirilen duşuşykdan soň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýew iki ýurduň arasyndaky giňişleýin hyzmatdaşlygy we strategiki hyzmatdaşlygy has-da çuňlaşdyrmak we güýçlendirmek barada Bilelikdäki beýannama gol çekdiler.

Özbegistanyň paýtagtyndaky Kuksaroý prezident köşgünde resmi iki günlük sapar bilen Taşkende gelen Türkmenistanyň prezidentini resmi kabul ediş dabarasy geçirildi.

Türkmenistanyň we Özbegistanyň baştutanlary soňra ýeke-ýekeden duşuşdylar, resmi türkmen metbugatynyň habaryna görä wekiliýetleriň gatnaşmagynda giňişleýin ýygnak geçirildi.

Prezident Şawkat Mirziýew, Özbegistan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Özbegistana eden ilkinji saparyna aýratyn ähmiýet berýändigini aýtdy we şu günki duşuşygyň Özbek-Türkmen gatnaşyklarynyň taryhynda täze sahypa açjakdygyna ynam bildirdi.

Gepleşiklerde söwda-ykdysady, nebit-gaz, energiýa, himiýa, awtoulag, dokma, derman senagaty, azyk, oba hojalygy, senagat we ulag pudaklaryndaky ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirildi. Duşuşykda sebitdäki meseleler, şol sanda Owganystandaky ýagdaýlar ara alnyp maslahatlaşyldy.

Bilelikdäki beýannama gol çekilenden soň iki ýurduň ministrlikleriniň we bölümleriniň baştutanlary döwlet baştutanlarynyň gatnaşmagynda 19 şertnama baglaşdy. Resminamalaryň arasynda:

Ulag we üstaşyr hyzmatdaşlygy ösdürmek baradaky şertnama;
Syýahatçylyk pudagyndaky hyzmatdaşlyk barada şertnama;
Amudarya derýasynyň suw baýlyklaryny dolandyrmak, goramak we tygşytly peýdalanmak baradaky şertnama;
Başlangyç gözleg taslamalary üçin bilelikdäki tender geçirmek barada şertnama;
Söwda we ykdysady hyzmatdaşlygyň maksatnamasy we 2022-2025-nji ýyllar üçin senagat hyzmatdaşlygyny ösdürmek;
Özbeg-Türkmen serhet söwda zolagyny - Söwda merkezini döretmek we düzgünleşdirmek baradaky hökümetara şertnamasynyň düzgünlerini iş ýüzünde durmuşa geçirmek boýunça hereket meýilnamasy.
Gol çekilen beýleki resminamalarda himiýa senagaty, gümrük, demir ýol, tokaý hojalygy, muzeýler, adalat, ýaşlar syýasaty, teleýaýlym we radio ýaýlymlary, ylmy-tehniki we daşary gatnaşyklar bar.